2007 Rochester Jazz Festival: FHS Day Jazz Ensemble - BigDaddyO